បណ្ណាល័យសាធារណៈទីក្រុងឡុងប៊ិចបន្ថែមចំណងជើងថ្មីៗចំនួន 500 ក្បាលទៅក្នុងសមូហកម្មសៀវភៅភាសាខ្មែរនៃបណ្ណាគារសាធារណៈដ៏ធំជាងគេបំផុតនេះនៅ សរអ។

នឹងមានការបន្ថែមចំណងជើងសៀវភៅថ្មីៗទៅក្នុងបណ្ណាល័យសង្កាត់ Mark Twain ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងខ្មែរ (Cambodia Town) ដែលជាគ្រឹះស្ថានសមូហកម្មសៀវភៅភាសាខ្មែរនៃបណ្ណាគារដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។