ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក័ន្ធជូនចំពោះលោក Kry Lay ដែលជាស្ថាបនិកសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍

នៅទសវត្សឆ្នាំ 1970 លោក Lay បង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលស្វែងរកសេវាគាំទ្រសង្គម ស្ថាប័នសាសនា និងកម្មវិធីសិក្សាដែលអនុញ្ញាតឱ្យជនភៀសខ្លួនសម្របខ្លួនក្នុងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach